Wettelijke vermeldingen / RGPD

Wettelijke vermeldingen / algemene voorwaarden / RGPD

Ons bedrijf, dat zich bekommert om uw persoonlijke gegevens en de relatie met onze klanten, prospecten en partners, streeft ernaar om uw persoonlijke gegevens op een transparante manier te verwerken. Deze verklaring gaat over uw wettelijke rechten en plichten.

Wij doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de wetgeving die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Begrippen

In het onderstaande beleid inzake gegevensverwerking worden de volgende begrippen gebruikt:

  1. Persoonlijke gegevens: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (bv. naam, NISS, e-mailadres, adres, mobiele telefoon…).
  2. Verwerking: bewerking van persoonlijke gegevens (verzamelen, vastleggen, opslaan, vernietigen, wissen…)
  3. Een verantwoordelijke voor de verwerking: een natuurlijke of rechtspersoon die de middelen en doeleinden van de verwerking bepaalt.
  4. Een verwerker: een natuurlijke of rechtspersoon die gegevens verwerkt namens de verantwoordelijke voor de verwerking.

Onze onderneming

BENAMING HOOFDKANTOOR N° BCE
DUPONT DRION Rue César Franck 34, 1050 Ixelles BE04 0828 7450
FAUCOGNEY Rue César Franck 36, 1050 Ixelles BE04 5602 7979
1 TITRE DES SERVICES Rue César Franck 38, 1050 Ixelles BE08 8391 2401
DPDB Rue César Franck 36, 1050 Ixelles BE08 7116 2641
HCSNET Rue César Franck 34, 1050 Ixelles BE08 8391 1807
HANDY Avenue du Martin Pêcheur 19 bt 27, 1170 Watermael-Boitsfort BE05 0177 3179
HMFS Rue César Franck 34, 1050 Ixelles BE06 3587 2414
FM&C Route de Bastogne 19 – L – 9638 Pommerloch LU28 3552 87
WINAVI Rue César Franck 42, 1050 Ixelles BE08 4118 7859

Contact van de verantwoordelijke voor de verwerking

De functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar op de volgende adressen:

  • Postadres : Dupont Drion – DPO – César Franckstraat 33-38, 1050 Elsene

De gebruikte gegevens die op u betrekking hebben

Ons bedrijf verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden.

Om u te identificeren
Naam, voornaam, adres, adres, klantnummer, aanvraagnummer.
Om met u contact op te nemen
Telefoonnummer, e-mail, adres.
Om u een optimale dienstverlening te garanderen
Rekeningnummer
Lijst van diensten die wij aan u hebben geleverd
Uw feedback op onze diensten: tevredenheidsenquêtes

 

Wij gebruiken ook openbare gegevens of gegevens verzameld bij derden. Dergelijke gegevens kunnen openbaar zijn, bijvoorbeeld gegevens over de bestuurders van een onderneming. Mogelijk heeft u ook bepaalde gegevens openbaar gemaakt (bijvoorbeeld op sociale netwerken…).

Waarom wij persoonlijke gegevens gebruiken 

  • Onze bedrijfsprestaties verbeteren
  • Contracten opstellen
  • Betalingen en aankopen doen

We bevestigen u dat uw persoonlijke gegevens niet zullen bijgehouden worden nadat het doel, waarvoor deze gegevens verzameld werden, bereikt wordt.

Rechtmatig belang

Ons bedrijf moet als onderneming kunnen functioneren. De Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens verwijst naar “rechtmatige belangen”.

Als commercieel bedrijf vormen een aantal legitieme belangen de basis voor de verwerkingen die wij uitvoeren. Wij streven ernaar de kwaliteit van onze diensten te waarborgen door het evenwicht te respecteren tussen de impact die deze verwerkingen kunnen hebben op het privéleven en de rechtmatige belangen van elke onderneming.

Mocht u toch bezwaren hebben tegen bepaalde bewerkingen, dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook gebruik maken van de rechten die de specifieke regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens u biedt.

Onze verwerkers en leveranciers

Voor de uitvoering van een aantal verwerkingen doen wij een beroep op:

  • hetzij leveranciers
  • hetzij verwerkers

Wij zorgen ervoor dat wij samenwerken met betrouwbare partners en leveranciers die voldoende veiligheid bieden om onze gegevens en de gegevens van onze klanten te beschermen.

Wij sturen uw persoonlijke gegevens niet op een identificeerbare manier naar derden, indien dit niet nodig is om de diensten toe te wijzen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Voor uw betalingen bieden wij u de mogelijkheid om op afstand te betalen via Payconiq.

Gegevens verzameld via cookies

We zullen ervoor zorgen dat we alleen persoonlijke gegevens verwerken die essentieel zijn voor het bereiken van de doeleinden die in dit cookiebeheerbeleid worden genoemd. Wij verbinden ons ertoe om ze legaal, integer en transparant te behandelen. Wij zullen ervoor zorgen dat wij uw gegevens accuraat en up-to-date houden.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt indien nodig om de in dit cookiebeheerbeleid genoemde doelen te bereiken of totdat u de verwerking ervan betwist. Houd er rekening mee dat dit verzet ertoe kan leiden dat u geen gebruik meer kunt maken van de website of bepaalde diensten. Als u op onze site wordt vermeld, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwijderen zodra uw profiel is verwijderd, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons deze gegevens ontneemt.

Om ze te beveiligen tegen onbevoegde toegang, diefstal en onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging, worden technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen.  Toegang tot uw gegevens voor ons personeel of dat van onze onderaannemers is alleen mogelijk in gevallen van extreme noodzaak en is onderworpen aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. Toch is het noodzakelijk om te beseffen dat het waarborgen van veiligheid en bescherming een nauwgezette taak is die nooit kan worden gegarandeerd.

Rechten van klanten en de uitoefening van hun rechten

De Europese verordening geeft klanten en prospecten de volgende rechten:

 

Recht om gegevens te raadplegen

U kunt de gegevens die wij over u verwerken raadplegen. Als u gebruik maakt van dit recht van toegang, zullen wij proberen u een zo volledig mogelijk overzicht van uw gegevens te geven. Het is echter mogelijk dat sommige gegevens uit onze bestanden zijn verwijderd. Evenzo is het mogelijk dat sommige gegevens die zijn opgeslagen op back-upmedia ons niet in staat stellen deze gegevens na verloop van tijd te recupereren.

 

Recht op correctie van gegevens

U kunt een correctie van uw gegevens aanvragen of uw gegevens aanvullen bij de bovengenoemde verantwoordelijke voor de verwerking.

 

Recht om bezwaar te maken tegen een specifiek gebruik

Als u de manier waarop wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de rechtmatige belangen ervan betwist, kunt u bezwaar maken tegen een specifiek gebruik. Er zijn echter gevallen waarin wij wettelijk verplicht zijn om gegevens te verwerken.

 

Recht om gegevens te verwijderen

Als u vermoedt dat bepaalde gegevens onjuist worden verwerkt, kunt u verzoeken om deze gegevens te verwijderen. Er zijn echter ook rechtszaken waarin het ons wettelijk niet is toegestaan deze te verwijderen.

 

Recht om bezwaar te maken tegen automatische verwerking

U kunt bezwaar maken tegen geautomatiseerde verwerking. Neem contact met ons op om te zien hoe wij het beste aan uw verzoek kunnen voldoen. Sommige verwerkingen zijn geautomatiseerd om u beter van dienst te zijn.

 

Om deze verschillende rechten uit te oefenen, moet u specifiek zijn in het verzoek dat u doet en een bewijs van uw identiteit overleggen.

Elk verzoek met betrekking tot persoonsgegevens dient te worden gericht aan privacy@hcsnet.be

Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens? U kunt contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke van ons bedrijf genoemd in punt III.